దానంలో సంతృప్తి ఉంది

దానం చేసే గుణము సద్గుణము ఇది మానవ జాతికే దక్కిన సుగుణం. ఒక వస్తువు మీద లేక పదార్థము మీద తనకున్న హక్కును వదులుకొని ఇతరులకు ఆ

Read more