అణగారిన మానవాళికి ‘దళితమే’ శరణ్యం

అణగారిన మానవాళికి ‘దళితమే’ శరణ్యం సనాతన హిందూమత వర్ణ వ్యవస్థ అనాదిగా ప్రోత్సహిస్తున్న అస్పృశ్యతపై, అణచివేత, అన్యాయాలపై జీవితాంతం పోరాడిన డా అంబేద్కర్‌, గాంధీజీ వాడిన హరిజన

Read more