వేడిని తగ్గించే కందులు

వేడిని తగ్గించే కందులు కందిపప్పు కఫరోగాలకు మంచిది. వేడిని తగ్గి స్తుంది. నెయ్యి కలుపుకుని తింటే, సమస్త దోషా లనీ హరిస్తుంది. కొద్దిగా వాతం చేసే స్వభావం

Read more