కరోనాపై ప్రపంచ దేశాల ఉమ్మడి పోరు

పరిశుభ్రత, భౌతిక దూరం అవసరం ఈ విశ్వంలో భూమి పుట్టుక ఒక అద్భుతం. జీవం పుట్టుకకు అన్ని అనుకూలతలు ఉన్న భూమిపై ఎన్నో జీవరాశులు పురుడుపోసుకున్నాయి.అలా పుట్టిన

Read more