దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి

దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి ‘గుండె చెదరినవారిని ఆయన బాగుచేయువాడు వారి గాయములు కట్టువాడు (కీర్తన 147:3). నిజంగా దేవ్ఞడు ఎంత కరుణామయుడు అంటే మాటలతో వర్ణించలేనంత కరుణగల

Read more

దేవుడికే మహిమ ఇవ్వాలి

దేవుడికే మహిమ ఇవ్వాలి నేడు క్రైస్తవులకు ఉన్న గొప్ప భాగ్యం ఏమిటంటే దేవుడితో ఉన్న అనుబంధం. మనం ఎంత గొప్పగా ప్రార్ధన చేస్తున్నామో ముఖ్యం కాదు, మన

Read more

మెత్తని మనసుతో సేవిద్దాం

మెత్తని మనసుతో సేవిద్దాం ‘అరణ్యమందు మెరీబాయొద్ద విూరు కఠినపరచుకొనినట్లు మస్సాదినమందు విూరు కఠినపరచుకొనినట్లు విూ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి (కీర్తన 95:8). చాలాసార్లు మనం మన హృదయాన్ని కఠనపరచుకుంటుంటాం.

Read more

దేవుడి ప్రేమను చూపుదాం

దేవుడి ప్రేమను చూపుదాం వారిద్దరూ మంచి స్నేహితులు. పేర్లు జాన్‌, శరత్‌. ఇద్దరూ ఒకరోజు అడవికి వేటాడేందుకు వెళ్లారు. రాత్రివేళలో జాన్‌ ఒక్కడే ఇంటికి తిరిగొచ్చాడు. అతడి

Read more

ఇతరులను ప్రోత్సహిద్దాం

ఇతరులను ప్రోత్సహిద్దాం ‘క్రీస్తుయేసునందు సద్భక్తితో బ్రదుక నుద్దేశించువారందరు హింసపొందుదురు (2 తిమోతి, 3:12), ‘దేవ్ఞని ప్రేమించువారికి, అనగా ఆయన సంకల్పముచొప్పున పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవి

Read more

కోపం-దేవుడు

కోపం-దేవుడు ‘నేను చెప్పునదేమనగా తన సహోదరుని విూద కోపపడు ప్రతివాడు విమర్శకు లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వ్యర్థుడా అని చెప్పువాడు మహాసభకు లోనగును, ద్రోహీ అని

Read more

స్తుతిలోని శక్తి అద్భుత0

స్తుతిలోని శక్తి అద్భుత0 ‘నీవు నవ్వితే లోకమంతా నీతో కలిసి నవ్ఞ్వతుంది. నీవ్ఞ ఏడిస్తే మాత్రం ఒంటరిగా ఏడ్వాల్సి వ్ఞంటుంది అన్న సూక్తి నిజమే. కొంతవరకు ఇది

Read more

ప్రేమతో ఆదరిద్దాం

ప్రేమతో ఆదరిద్దాం ‘నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడియున్నాను, ఇకను జీవించువాడను నేను కాను, క్రీస్తే నాయందు జీవించుచున్నాడు (గల 2:20) ఇది పౌలు తన స్వీయ

Read more

సేవతో దేవుడికి ఘనత

సేవతో దేవుడికి ఘనత ‘చిన్న పిల్లలారా, యిది కడవరి గడియ. క్రీస్తు విరోధి వచ్చునను వింటిరి గదా ఇప్పుడును అనేకులైన క్రీస్తు విరోధులు బయలుదేరియున్నారు. ఇది కడవరి

Read more

విమర్శించడం కంటే వెన్నుతట్టడం మేలు

విమర్శించడం కంటే వెన్నుతట్టడం మేలు ‘కొందరు మానుకొనుచున్నట్టుగా, సమాజముగా కూడుట మానక, ఒకనినొకడు హెచ్చరించుచు, ఆ దినము సవిూపించుట విూరు చూచిన కొలది మరి యెక్కువగా అలాగు

Read more

ఇతరులపై తప్పు నెట్టడమెందుకు?

ఇతరులపై తప్పు నెట్టడమెందుకు? ఒక రాజున్నాడు. అతడు తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా జైల్లో మగ్గిపోతున్న ఖైదీలందరినీ విడుదల చేయాలని భావించాడు. అయితే తానే స్వయంగా జైలును సందర్శించి,

Read more