సరిదిద్దుకునే సమయం ఇదే

సరిదిద్దుకునే సమయం ఇదే ‘యెహోవా, సంవత్సరములు జరుగుచుండగా కార్యము నూతన పరుచుము సంత్సరములు జరుగుచుండగా దానిని తెలియజేయుము కోపించుచునే వాత్సల్యమును జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొనుము (హబక్కూకు 3:2) చివరి

Read more

సాత్విక మనసుతో వేడుకోవాలి

సాత్విక మనసుతో వేడుకోవాలి ‘యెహోవా- ఎన్నాళ్లవరకు ఈ ప్రజలు నన్ను అలక్ష్యము చేయుదురు? ఎన్నాళ్లవరకు నేను వారి మధ్యను చేసిన సూచన క్రియలన్నిటిని చి నన్ను నమ్మకయుందురు?

Read more

నిజమైన క్షమాపణతో వేడుకోవాలి

‘దేవా, నీ కృప చొప్పున నన్ను కరుణింపుము నీ వాత్సల్య బాహుళ్యము చొప్పున నా అతిక్రమము లను తుడిచివేయుము నా దోషము పోవ్ఞనట్లు నన్ను బాగుగా కడుగుము.

Read more

ఆయనను వెంబడిస్తే చాలు

ఆయనను వెంబడిస్తే చాలు యెహోవా నీవ్ఞ చేసినదానికి ప్రతిఫలమిచ్చును, ఇశ్రాయేలీయుల దేవ్ఞడైన యెహోవా రెక్కలక్రింద సురక్షితముగా నుండునట్లు నీవ్ఞ వచ్చితివి, ఆయన నీకు సంపూర్ణమైన బహుమాన మిచ్చునని

Read more

దేవుడి కంటే ఏదీ అధికం కారాదు

దేవుడి కంటే ఏదీ అధికం కారాదు ‘వర్క్‌ ఈజ్‌ వర్షిప్‌ ఇది కొందరి భావన. బతకాలంటే ఉద్యోగం తప్పనిసరి, ఇది దేవ్ఞడికి తెలుసు కాబట్టి మేం ఆధ్యాత్మికంగా

Read more

క్షమించే చెంతకే పయనం

క్షమించే  చెంతకే పయనం ‘అంతలో సేనాధిపతులందరును కారేహ కుమారుడైన యోహానానును హోషేయా కుమారుడైన యెజన్యాయును, అల్పులేమి ఘనులేమి ప్రజలందరును ప్రవక్తయైన యిర్మీయా యొద్దకు వచ్చి అతనితో ఈలాగు

Read more

నమ్మకమైన పయనం

నమ్మకమైన పయనం ‘ఫరో సవిూపించుచుండగా ఇశ్రాయేలీయులు కన్నులెత్తి ఐగుప్తీయులు తమవెనుక వచ్చుట చూచి మిక్కిలి భయపడి యెహోవాకు మొఱపెట్టిరి. అంతట వారు మోషేతో ఐగుప్తులో సమాధులు లేవని

Read more

నిత్యం వెలుగుతుండాలి

నిత్యం వెలుగుతుండాలి ‘క్రీస్తు యొక్క సిలువ వ్యర్థము కాకుండునట్లు, వాక్చాతుర్యము లేకుండ సువార్త ప్రకటించుటకే ఆయన నన్ను పంపెను (1 కొరింథీ 1: 17) అలస్కాలో బాగా

Read more

సువార్త భారం ఉండాలి

సువార్త భారం ఉండాలి ‘ఇంక నాలుగు నెలలైన తర్వాత కోతకాలము వచ్చునని మీరు చెప్పుదురు గదా. ఇదిగో మీ కన్నులెత్తి పొలములను చూడుడి. అవి ఇప్పుడే తెల్లబారి

Read more

దేవుడికే మహిమ

దేవుడికే మహిమ అదొక సంఘం. వాక్యానుసారంగా నడచుకునే సంఘం. ఆ దైవజనుడు కూడా గొప్ప భక్తుడు. దేవ్ఞడి అడుగుజాడల్లో నడచుకునేవారు మాత్రమే కాదు. తన సంఘస్తులందరూ అదేవిధంగా

Read more

పేదలపై మమకారం చూపాలి

పేదలపై మమకారం చూపాలి ఆయన ఒక గొప్ప సేవకుడు. ఒకసారి విదేశాల్లో ఒక క్రైస్తవ సభ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ సేవకుడు అక్కడ ఉన్నారు. సమావేశం జరుగుతున్న సమయంలో

Read more