ఆత్మస్థైర్యమే బలమైన భుజాలు

రోజూ స్కూల్‌ నుంచి వచ్చాక ఆ చేతులను ఎలా ఊపయోగిం చాలన్న విషయం మీద ప్రాక్టిసు ఉం డేది. పద్నాలు గేళ్ల వరకు కృత్రిమ చేతుల తోనే

Read more