జరాసంధుడి దండయాత్ర

జరాసంధుడు మధురపై పదునేడుసార్లు దండయాత్రచేసి శ్రీకృష్ణుని చేతిలో ఓడిపోయి వెళ్లిపోయాడు. అయినా సరైన సమయం కోసం ఎదురు చూశాడు. అదే సమయంలో కాలయవనుడు మూడు కోట్ల మంది

Read more