అది ప్రేమ కాదు, ప్రవర్తనాలోపం!

మా అమ్మాయిది ప్రేమో వ్యామోహమో అర్ధం కావడం లేదు. తన పిచ్చి చేష్టల ద్వారా మాకు మనశ్శాంతి లేకుండా చేస్తున్నది. తాను సీతలాంటి దంటూనే శూర్పణఖలా మగాళ్ల

Read more