‘ఇర్మా’ విధ్వంసం

‘ఇర్మా’ విధ్వంసం ఎంత సాంకేతిక విజ్ఞానం సమపార్జించినా, ఇతర రంగాల్లో మరింత శక్తిసామర్ధ్యాలు సంపాదిం చకున్నా ప్రకృతిముందు మానవ్ఞడు తలవంచుకోవాల్సిం దేనని మరొకసారి రుజువైంది. అమెరికాలో పెనుతుఫా

Read more

ఫ్లోరిడా తీరం వెంట బలమైన గాలులు

ఫ్లోరిడా తీరం వెంట బలమైన గాలులు  ఇర్మా తుపాను మరింత బలపడింది. ఈ రోజు రాత్రికి ఇది ఫ్లోరిడా వద్ద తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. దీని

Read more