శ్రేయిఇన్‌ఫ్రా నుంచి కొత్తగా ఐక్విప్పో

శ్రేయిఇన్‌ఫ్రా నుంచి కొత్తగా ఐక్విప్పో హైదరాబాద్‌, అక్టోబరు 28: ఇన్‌ఫ్రా రంగంలో భారీయంత్రపరికరాల విక్రయానికి డిజిటల్‌ మార్కెట్‌ ప్లేస్‌గా ఐక్విప్పో ప్రారంభించారు. ఐక్విప్పోడాట్‌కామ్‌ద్వారా బి2బి, బి2సి, పి2పి

Read more