అయొడిన్‌ లోపంతో సమస్యలు

అయొడిన్‌ లోపంతో సమస్యలు ప్రపంచం మొత్తం జనాభాలో 30 శాతం మంది అయోడిన్‌ లోపము, దాని వలన వచ్చు సమస్యలు గల ప్రదేశాలలో నివసిస్తున్నారు. మన ఆరోగ్య

Read more