రూ.20 లక్షలు పెట్టుబడి రూ.కోటి రిటర్నులు

రూ.20 లక్షలు పెట్టుబడి రూ.కోటి రిటర్నులు న్యూఢిల్లీ, ఆగస్టు 13 మాఫండ్‌లోపెట్టుబడులు పెట్టండి. 20లక్షలు పెడితే రూ.కోటిరూపాయలు రిటర్నులు సాధించుకోండి. ఒక పెట్టుబడుల ఫండ్‌సంస్థ చెపుతున్న నినాదం

Read more