మత్తుమందు సేవించే వారిలో నరాల వణుకుడు

మత్తుమందు సేవించే వారిలో నరాల వణుకుడు మనకు తెలియకుండా, మన ప్రమేయం లేకుండా శరీరంలోని వివిధ అంగాలలో వచ్చే కదలికలను (ఇన్‌వాలంటరీ మూవ్‌మెంట్స్‌) నరాల వణుకుడు లేదా

Read more