చదువే కాదు నైపుణ్యమూ ముఖ్యమే

చదువే కాదు నైపుణ్యమూ ముఖ్యమే కొందరు ఇంటర్వ్యూలకు వెళుతూ ఎందుకు సెలక్ట్‌ కాలేకపోతున్నామో అర్థం కాక దిగులుపడుతుంటారు. ఉద్యోగం ఇచ్చేవారు ఎదుటి వ్యక్తిలో ఉండాల్సిన లక్షణాలను పసిగట్టి

Read more

ఇంటర్వ్యూలో ఎలా ?

ఇంటర్వ్యూలో ఎలా ?   ఎదటివాళ్లు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మధ్యలో మాట్లాడకుండా వారు చెప్పే విషయాలను శ్రద్దగా వినాలి. ఎదుటివ్యక్తి మాటా ్లడటం పూర్తయిన తరువాతనే మీరు మాట్లాడాలి.

Read more