అంతర్జాల ప్రభావంతో అస్థిర ఆలోచనలు

అంతర్జాల ప్రభావంతో అస్థిర ఆలోచనలు ఈఅంతర్జాలం యుగంలో మనదికాని జీవితాన్ని మనం గడుపుతున్నాం. మన ఆలోచనలు మనవికావ్ఞ.మన కోరికలు మనవికావ్ఞ. మన అభిరు చులు మనవి కావ్ఞ.

Read more