అరుణంపై పవనం

టంపా: ఇన్‌సైట్‌ ల్యాండర్లు అతీత శబ్ధాలను విన్నది. మార్స్‌ గ్రహంపై వీస్తున్న గాలిని ఇన్‌సైట్‌ పసికట్టింది. ఇటీవల నాసాకు చెందిన ఇన్‌సైట్‌ ల్యాండర్‌ అరుణ గ్రహంపై దిగిన

Read more