మేలుచేసే ఇంగువ

మేలుచేసే ఇంగువ     ఇంగువ చెట్టు ఇరాన్‌, ఖురాసాన్‌, కాబూల్‌ మొదలైనా దేశాల్లో ఎక్కువగా పెరిగే చెట్టు. దీని ఆకులకీ, బెరడుకీ గీతపెట్టి జిగురు తీసి

Read more