ఇన్‌ఫెక్షన్‌కు దారులు ఎన్నో….

ఇన్‌ఫెక్షన్‌కు దారులు ఎన్నో…. దేహానికి అపకారాన్ని కలుగజేసే సూక్ష్మ క్రిములు (వీటిని పాథోజెన్స్‌ అంటారు) శరీరంలోకి ప్రవే శించినప్పుడు ఇన్‌ఫెక్షన్‌ కలుగుతుంది. పాథో జెన్స్‌ లో ఈ

Read more

ఇన్‌ఫెక్షన్‌ దారులు

ఇన్‌ఫెక్షన్‌ దారులు దేహానికి అపకారాన్ని కలుగజేసే సూక్ష్మ క్రిములు (వీటిని పాథోజెన్స్‌ అంటారు) శరీరంలోకి ప్రవేశిం చిన ప్పుడు ఇన్‌ఫెక్షన్‌ కలుగుతుంది. పాథో జెన్స్‌లో ఈ కింది

Read more