నాలుగో పారిశ్రామిక విప్లవానికి భారతదేశమే పునాది

నాలుగో పారిశ్రామిక విప్లవానికి భారతదేశమే పునాది అంతర్జాతీయంగా విదేశీ వ్యాపారం నిలిచిపోవటం, పెట్టు బడులు మందగించటం, విదేశీ విధానాలలో అనిశ్చితి వంటివివిధ కారణాల వల్ల2016 నుండి అంతర్జాతీ

Read more