దారి సూచించే దిక్సూచి

తెలుసుకో దారి సూచించే దిక్సూచి ఒకచోటి నుంచి మరో చోటికి ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించేటప్పుడు అక్కడక్కడ మైలురాళ్లు ఉండటం చూసే ఉంటారు. అవి ఆయా ప్రదేశాలు అక్కడికి

Read more