చెరసాలల్లో హింసాకాండకు తెరపడదా?

చెరసాలల్లో హింసాకాండకు తెరపడదా? మనదేశంలోని జైళ్ల పరిస్థితి ఎలా ఉందో నిరూపించే సంఘటన ఇటీవల జరిగింది. యావత్‌ ప్రజానీకం న్యాయవ్యవస్థ దీనిపై దృష్టి పెట్టేలా జైళ్ల వాతా

Read more