వీడని వారసత్వ రాజకీయ వాత్సల్యం

వీడని వారసత్వ రాజకీయ వాత్సల్యం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఒక కుటుంబం కేంద్ర బిందువ్ఞ కావడం రాజరిక వ్యవస్థనే గుర్తుకు తెస్తుంది. అందు కనే ఈ కుటుంబ వ్యవస్థను

Read more