గొర్రె పిల్లల్లో మనిషి అవయవాలు?

గొర్రె పిల్లల్లో మనిషి అవయవాలు? సెల్‌ బయాలజీ అద్భుతాన్ని సాధించిన అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు ఇలా మనిషి అవయవాలనూ జంతువ్ఞలలో సృష్టించవచ్చు! ఇక డోనర్స్‌ లేకపోయినా అవయవ మార్పిడి

Read more