సంపాదన చిత్రం

  సంపాదన చిత్రం తమ భావాలకు కుంచెతో రూపమిచ్చి కట్టిపడేయం చిత్ర కళాకారులకే సొంతం. పరిసరాలను తమ కుంచెలో బంధించి స్కెచ్‌ వేస్తుంటారు. ప్రస్తుతం ఈ తరహా

Read more