విగ్రహారాధన

నిరాకార, నిర్గుణ పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని కోటానుకోట్ల మందిలో ఏ కొద్దిమందో అర్ధం చేసుకుని తగిన విధంగా ఆరాధించగలరు. అత్యధికులకు నామ, గుణ, రూపం ఉన్న భగవంతుడు కావలసిందే.

Read more