కొత్త ఆలోచనలతో పునరుత్తేజం

  కొత్త ఆలోచనలతో పునరుత్తేజం వైఫల్యాలను విజయాలకు సోపానాలుగా చేసుకునేవారు అరుదుగా కనిపిస్తారు. వారిని కళ్లు పెద్దవి చేసుకుని ఆశ్యర్యంతో చూస్తాం. వారి విజయాలకు అబ్బురపడతాం. కానీ

Read more