హైపోటెన్షన్‌ : కారణాలు.

హైపోటెన్షన్‌ : కారణాలు రక్తపోటు (బిపి) ఉండవలసిన స్థాయి కంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉండటాన్ని అల్ప రక్తపోటు లేదా లో-బిపి అంటారు. దీనిని వైద్య పరిభాషలో హైపోటెన్షన్‌గా

Read more