మానవత్వమే మన మతం కావాలి

మానవత్వమే మన మతం కావాలి వ్యాపారవర్గాల ప్రయోజనాలే తమ ప్రయోజనంగా, దేశ ప్రయోజనంగా కొంతమంది స్వార్థభావజాల ప్రచార కులు, జాతి, ప్రాంత, భాషా, అస్తిత్వాలను రెచ్చగొట్టి, వాటిని

Read more