139 ఏళ్ల విక్టోరియా హౌస్ వేరే అడ్రస్​ కు తరలింపు

ఆ ప్రాంతంలో పెద్ద అపార్ట్ మెంట్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం అమెరికా: 139 ఏళ్ల పాటు ఆ బంగళా చిరునామా అదే. కానీ, ఇప్పుడు మారిపోయింది. అలాగని ఆ

Read more