అధ్వాన్న స్థితిలో హాస్టళ్లు

ఎప్పుడైతే దేశంలోకి విశృంఖల ప్రైవేటీకరణ చొచ్చుకొచ్చిందో! పాఠశాల నుండి విశ్వవిద్యాలయాల స్థాయి వరకు ప్రజల ఆర్థికస్థాయినిబట్టి వర్గీకరణ చెందిన విద్యాలయాల ఏర్పాటు జరిగిందో! అప్పటి నుండి ప్రభుత్వ

Read more