యువతలో సన్నగిల్లుతున్న సహనం!

   యువతలో సన్నగిల్లుతున్న సహనం! పంచవ్యాప్తంగా 195 దేశాలున్నాయి. ఇందులో 193 దేశాలు యునైటెడ్‌ నేషన్‌లో సభ్యత్వం కలిగి ఉన్నాయి. 125 దేశాలు ప్రజాస్వామ్య దేశాలుగా చెప్పబడుతున్నాయి.

Read more