సూప్‌కి చాలా సీనుంది

సూప్‌కి చాలా సీనుంది ‘సూప్‌ ప్లీజ్‌…. అని అడగగానే ఇప్పటికీ చాలామంది అయిష్టంగానే మొహం పెడుతుంటారు. గంజిలా ఉంటుందనీ రుచిగా ఉండదనీ రకరకాల కారణాలు చెబుతుంటారు. కానీ

Read more