వెక్కిళ్లు తగ్గేందుకు

ఆరోగ్య చిట్కాలు ఒకటి రెండు నిమిషాల పాటు వచ్చి తగ్గిపోయే వెక్కిళ్లు ఎవరికీ పెద్ద సమస్య కాదు. కాకపోతే గంటలు, రోజుల తరబడి వెక్కిళ్లు కొనసాగితే సమస్యే.

Read more

వెక్కిళ్లు ఆగేందుకు

ఒకటి రెండు నిమిషాల పాటు వచ్చి తగ్గిపోయే వెక్కిళ్లు ఎవరికీ పెద్ద సమస్య కాదు. కాకపోతే గంటలు రోజుల తరబడి వెక్కిళ్లు కొనసాగితే సమస్యే. చాలాసార్లు కాసిన్ని

Read more