పాలలో కాస్త పసుపు.. రోగనివారణ శక్తి

ఆహారం-ఆరోగ్యం కరోనా మహమ్మారి సమయంలో అందరూ ఆరోగ్యంపై దృష్టిని సారిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో పాలలో కాస్త పసుపు కలుపుకుని తాగమని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఇది అందరికీ మంచిది.

Read more