శునకానికి బంగారు విగ్రహం

అలబాయ్ జాతి శునకాలపై దేశాధ్యక్షుడి ప్రత్యేక అభిమానం యాష్గబట్: తుర్క్ మెనిస్థాన్ దేశాధ్యక్షుడు గుర్బంగులీ బెర్డిముఖమెదోవ్ కు శునకాలంటే ఎంతో ప్రేమ. మధ్య ఆసియా ప్రాంతానికి చెందిన

Read more