వినువీధిన భారత్‌ విజయకేతనం

వినువీధిన భారత్‌ విజయకేతనం గగన తలంలోనికి ఉపగ్రహాన్ని విజయ వంతంగా పంపించడంద్వారా భారత్‌ శాస్త్రసాంకేతిక పరిజ్ఞానం మరో అరుదైన గౌరవా న్ని దక్కించుకుంది. షార్‌నుంచి బుధవారం ప్రయోగించిన

Read more