పేదల అభివృద్ధే ప్రభుత్వ ధ్యేయం కావాలి!

పాలకులు ఆదిశగా పయనించాలి ప్రత్యేకంగా ఉత్పత్తి రంగానికి చెందిన వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడకపోవడానికి అనేక కారణాలున్నాయి. అందులో ముఖ్యంగా వారికి ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తే ఉత్పత్తి

Read more