సద్వినియోగం – సంతృప్తి

వివేకవంతుడైన మానవుడు ఉత్తమ మార్గాలలో నడిచినంతకాలం సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటాడు. సందర్భాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటాడు. సంపదను సద్వినియోగం చేసుకుంటూనే తన సేవలను సద్వినియోగం చేసుకునే అవకాశాన్ని తోటివారికి

Read more