భవసాగరాన్ని దాటించు భగవన్నామం

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఆశామోహాలనే రెండు చేతులతో భవసాగరాన్ని దాటడానికి య్రత్నిస్తు అష్టకష్టాల పాలవు తున్నాం. కానీ భగవన్నామమనే నావను ఆశ్రయించిన సులభంగా తరించవచ్చు అనే వివేకం మనలో

Read more