నేడు గీతా జయంతి

పండుగ సందర్భం భగవద్గీత, మహాభారత ఇతిహాసములోని భీష్మ పర్వము 25వ అధ్యాయము మొదలు 42వ అధ్యాయము వరకు 18 అధ్యాయములు భగవద్గీతగ ప్రసిద్ధము. కాని గీత ఒక

Read more