సహనంతో స్నేహం కలకాలం

నిజమైన స్నేహం క్షేమాన్నే కోరుతుంది. కీడు కోరుకోదు. చాలామంది ప్రత్యేకంగా యువకులు వారికి తాడుడు, సిగరెట్‌ తాగే అలవాటు ఉంటే, దాన్ని తోటిస్నేహితులకు కూడా అలవాటు చేస్తారు.

Read more

స్నేహ మాధుర్యం ‘

‘స్నేహ మాధుర్యం ‘ అవసరంలో ఆదుకున్నవాడే నిజమైన స్నేహితుడు అని అర్థం కదా. స్టూడెంట్‌లైఫ్‌లో తల్లిదండ్రులు, అధ్యాపకులు తర్వాత స్నేహితుల పాత్ర ప్రాధాన్యత వహిస్తుంది. ముందు ముఖపరిచయంతో

Read more

అంతరాలెరుగని ఏకత్వం..’మనం

అంతరాలెరుగని ఏకత్వం..’మనం మేము అన్న మాటలో దర్పం ఉంది. నేను అన్నమాటలో అతిశయం ఉంది. ‘మనం అన్న దాన్లో అంతరాలెరుగని ఏకత్వం గోచరిస్తుంది. ‘మేము అన్న వ్యక్తీకరణ

Read more

స్నేహ పరిమళం

స్నేహ పరిమళం యాంత్రికజీవనంలో పార్టీలు, సోషలైజింగ్‌ వీటిపాత్ర చాలానే ఉంటుంది. కెరీర్‌లో, ఇతరత్రా పోటీపడుతూ పరిగెత్తే నేటి జీవన విధానంలో పార్టీలు ముఖ్యంగా సోషలైజింగ్‌ చాలా అవసరం.

Read more