మనసు మాట వింటే

మనసు నిజంగా ఇది ఎలాంటి పదార్థం ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడిగితే సమాధనం చెప్పడానికి ఎవరైనా సరే తడుముకోవవాల్సిందే.రూపంలేని ఈ మనస్తే జీవితంలోని ఉత్థానపతానాలకు

Read more

స్నేహంపై అవగాహన అవసరమే

స్నేహంపై అవగాహన అవసరమే మీ స్నేహితుని ప్రశంసించి ప్రోత్సహించండి. మీ స్నేహితుడిలో మీకు నచ్చిన విషయమేదో చెప్పండి. మీ స్నేహితుడి మీ జీవితంలో ప్రకాశించినందుకూ మీతో ఉంటున్నందుకూ

Read more