కాళ్ల రక్షణకు…

కాళ్ల రక్షణకు… ఎత్తుగా ఉన్న చెప్పులు లేనిదే మేము నడవలేము అనేవారు చాలామంది ఉంటారు. హైహీల్స్‌ వలన శరీరం ముందుకు పడిపోతుంది. అందువలన నడుము క్రింద భాగము

Read more