మీకు తెలుసా?

మీకు తెలుసా? బీ మనిషి చేతి గోళ్లుగాని, కాలి గోళ్లు గాని గోరు ప్రారంభం నుండి వేలి చివర వరకు పెరగడానికి ఆరునెలల కాలం పడుతుంది. బీ

Read more