ఉల్లి చేసే మేలు

ఆహారం-ఆరోగ్యం వంటల్లో ఉల్లిగడ్డలను, ఉల్లికాడలను విరివిగా ఉపయోగిస్తారు ఎందుకంటే ఉల్లి చేసే మేలు అలాంటిది. ఒక వేసవికాలంలోనైతే దీని విలువ చెప్పనవసరం లేదు. వంటల్లోనే కాక విడిగా

Read more