జాతీయ జెండాల పుట్టుక..

తెలుసుకో జాతీయ జెండాల పుట్టుక.. ప్రతి దేశానికి ప్రతిష్టాత్మకమయిన ఒక జాతీయ జెండా ఉంటుంది. జెండాలు వాడుకలోకి రావడం మొట్టమొదట సైనిక కార్యకలాపాలతో మొదలయింది. యుద్ధభూమిలో సైనికులను

Read more

అణ్వస్త్ర నిషేధం కేవలం నినాదమా!

అణ్వస్త్ర నిషేధం కేవలం నినాదమా! అణ్వస్త్ర నిషేధం అన్నది నినాదంగా మిగిలిపోతోంది తప్ప ఉద్యమంగా సాగడం లేదని ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి అభిప్రాయపడవలసి వస్తోంది. ఐక్యరాజ్య సమితి

Read more