బిగ్ బాస్ 5 : సరియు వెళ్తూ వెళ్తూ పెద్ద పెద్ద మాటలే అనేసింది

ముందు నుండి అనుకున్నట్లే బిగ్ హౌస్ నుండి సరియు ఎలిమినేషన్ అయ్యింది. వెళ్తూ వెళ్తూ హౌస్ సభ్యుల ఫై మాటల తూటాలు పేల్చింది. సరియు ఎలిమినేషన్ కాగానే

Read more