తొలి మహిళా ఉపాధ్యాయిని సావిత్రిబాయి ఫూలే

నేడు వర్ధంతి తొమ్మిదోవ శతాబ్దపు నాటి సంకెళ్లను తెంచి సమాజంలో దళితులకు, మహిళలకు, వితంతువ్ఞలకు, బాలికలకు విద్య, గౌరవాన్ని సాధించిన మహిళ ఆమె. సావిత్రీభాయిని భారతీయ మొదటి

Read more