కాలేజీ అమ్మాయిలకు..

ఫ్యాషన్‌ ఫ్యాషన్‌. (ప్రతి శుక్రవారం) కాలేజీ అమ్మాయిలకు.. జబ్బల దాకా జాకట్టు, చాలీచాలని లంగాకట్టు ఇవన్నీ ఓల్డ్‌ ఫ్యాషన్‌లో అధునాతన పోకడలు. కానీ ఇపుడు ఎంత ఆధునికత

Read more